මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

     
       
   

DEPARTMENT OF EDUCATION CENTRAL PROVINCE

   
   

ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ ස්ථාන මාරු

TEACHER TRANSFER MANAGEMENT SYSTEM

   

             
    TYPE AND SUBMIT NIC TO SERCH    
    ZONE APPLICATION SET      
    REQUESTS APPLICATIONS FOR      
    ON LINE APPLICATION FOR TEACHERS      
    ZONAL DATA ENTRY PAGE      
    STATISTICS      
    SEND US MESSAGE
             
    DEVELOPED BY SUGATH RAJAPAKSE (not yet completed but functioning)