මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

     
       
   

DEPARTMENT OF EDUCATION CENTRAL PROVINCE

   
   

ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ ස්ථාන මාරු [DATA ENTRY]

   

00 ජාතික හැදුනුම්පත්  අංකය        
00 කලාපය තුල        
00 කලාපයෙන් කලාපයට    
00 පළාතෙන් පළාතට    
00 පළාත් රජ්‍ය සේවයේන් ජාතික පාසල් සේවයට      
             

01   ගුරුවරයාගේ නම මුලකුරු සමග (ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරින්)
02   උපන් දිනය ජාතික හැදුනුම්පත්  අංකය      
03   දුරකථන අංකය: ජංගම ස්ථාවර      
04   ස්ථිර පදිංචි ලිපිනය      
05   ස්ත්‍රී/පුරුෂ බව ස්ත්‍රී පුරුෂ        
06   විවාහක/ අවිවාහක   විවාහක අවිවාහක        
07   පළමු පත්වීම් දිනය        
08   පත්විම් ලිපියේ කොන්දේසි (මුල් පත්වීම් ලිපියේ පිටපතක් ඉල්ලුම් පත්‍රය භාරදිමේදී අනිවාර්යයේන්ම ඇමිණිය යුතුය)      
09   පත්වීම් අනුව විෂය(උද්‍ර:- විද්‍යාව/ගණිතය/කළා උපාධි/ප්‍රාථමික)      
10   දැනට උගන්වන විෂය      
11   දැනට සේවය කරන පාසල හා ලිපිනය      
12   ගුරු සේවයේ අදාල පන්තිය හා ශ්‍රේණිය      
13   පාසලේ දැනට භාරව ඇති විෂය බාහිර කාර්යය/කාර්යයන්      
14   ඉල්ලුම් කරුගේ සේවා විස්තර (පාසල් වර්ගීකරණය අනුව අදාල කොටු වේ √ ලකුණ යොදන්න)      
           

  පළාත දිස්ත්‍රික්කය විදුහලේ නම    ඉතා ප්‍රියමනාප ප්‍රියමනාප ප්‍රියමනාප නොවන   දු‍ස්කර අති දුෂ්කර  සිට

දක්වා

A
B
C
D
E

15 ස්ථාන මාරුව අපේක්ෂිත        
    කලාපය        
    පළාත        
    ජාතික පාසල        

    අපේක්ෂිත  පාසල              
    1  
    2  
    3  

16 ස්ථාන මාරුව ඉල්ලා ඇති පාසලේ පුරප්පාඩු නොමැති නම් ඉල්ලා ඇති කලාපයේ වෙනත් ඹනෑම පාසලකට ස්ථන මාරුව ලබාගැනීමට කැමතිද?   YES NO
17 ස්ථාන මාරුවට ඉල්ලා සිටිමට හේතුව (කෙටියෙන් ලියන්න)  

18 විවාහක නම් සැමියාගේ /භාර්යාවගේ නම    
  ඹහුගේ/ ඇයගේ  සේවා සථානයේ ලිපිනය            

19 මිට පෙර  සේවා අනුයුක්තය ලබා ඇත්නම් ස් පි‍‍‍‍‍‍‍‍ළිබඳ විස්තර          
    A කාල සිමාව  දින සිට දක්වා විද්‍යාලය
    B කාල සිමාව  දින සිට දක්වා විද්‍යාලය
    C කාල සිමාව  දින සිට දක්වා විද්‍යාලය

20 අධ්‍යන නිවාඩු විශේෂ නිවාඩු විදේශ නිවාඩු    

21   නිර්ෙද්ශ කිරීම        
  නිර්ෙද්ශය අනුප්‍රාප්තිකයකු සහිත අනුප්‍රාප්තිකයකු රහිත ප්‍රතික්ෙෂ්ප කර අැත    
A විදුහල්පති
   
B කළාප මාරැ මණ්ඩලය
   
C කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍්‍යක්ෂ
   
D පළාත් මාරැ මණ්ඩලය
   
E
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
   
F
පළාත් අධ්‍යාපන ෙල්කම්
   
  SELECT ZONE ENTER PASSWORD CLICK SUBMIT